Hatoco Building đường Trần Hữu Độ, TP. Đà Nẵng

Không gian sảnh (v1)

Không gian sảnh (v2)

Không gian phòng thư ký giám đốc

Không gian phòng giám đốc (v1)

Không gian phòng giám đốc (v2)

Không gian căn hộ 1 (v1)

Không gian căn hộ 1 (v2)

Không gian căn hộ 1 (v3)

Không gian căn hộ 1 (v4)

Không gian căn hộ 1 (v5)

Không gian căn hộ 2 (v1)

Không gian căn hộ 2 (v2)

Không gian căn hộ 2 (v3)

Không gian căn hộ 3 (v1)

Không gian toilet